Prawo do odstąpienia od umowy

Niżej podane zasady zwrotu są częścią regulaminu sklepu:

1. Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru lub w Paczkomacie InPost;

d. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;

e. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 niniejszego regulaminu, Firma zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Firma dokona zwrotu pieniędzy na:

a. rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;

b. rachunek wskazany przez Klienta, jeśli zamówienie było opłacone: przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Firmę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Firmie numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Firmie takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego uniemożliwiających pomimo zachowania przez Firmę należyte staranności prawidłową realizację płatności.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Firmy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.